Strona główna


Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego

Tom piąty

SPIS RZECZY TOMU V:

Wstęp [Kazimierz Świtalski] . . . 1

Przemówienie na zebraniu niemieckiej Rady Żołnierskiej . . . 13


Przemówienie po wyjściu z Rady Żołnierskiej . . . 14

Oświadczenie w sprawie przyjęcia misji tworzenia Rządu Narodowego . . . 14

Pierwszy rozkaz do wojska polskiego . . . 15

Odezwa o zachowaniu się ludności wobec żołnierzy niemieckich . . . 17

Oświadczenie publiczne w dniu mianowania Ignacego Daszyńskiego
Prezydentem Gabinetu Ministrów . . .18


Depesza iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego . . . 20


Depesza do Marszałka Ferdynanda Foch'a . . . 21


Depesza do Prezydenta Woodrowa Wilsona za pośrednictwem Marszałka Foch'a . . . 21

List do generała Bolesława Roji . . . 22

List do Ignacego Daszyńskiego . . . 24


Oświadczenie w sprawie wstępowania uczniów szkół średnich do wojska . . . 26


Wywiad udzielony przedstawicielom prasy w sprawie obrony Lwowa . . . 26

List do Komitetu bezpieczeństwa i ochrony dobra publicznego we Lwowie . . . 29

Przemówienie wygłoszone z okazji powołania POW do wojska polskiego . . . 30

Rozkaz o jednolitości armii . . . 33

Odpowiedź na przemówienie delegacji oficerów koalicyjnych uwolnionych z obozów jeńców . . . 34

Odpowiedź dana delegacji Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego . . . 35

Depesza na uroczystość otwarcia Uniwersytetu Lubelskiego . . . 35

Odpowiedź dana delegacji Towarzystwa Przemysłowców . . . 36

Odpowiedź dana delegacji Podlasia . . . 36

Odpowiedź dana delegacji powiatu biłgorajskiego . . . 37

Odpowiedź dana włościanom z powiatów koneckiego i
radomskiego . . . 37


Odpowiedź dana delegacji wiecu Socjalnej Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy . . . 38

List do księdza Czesława Oraczewskiego . . . 38


List do Marszałka Ferdynanda Foch'a . . . 39

Odpowiedzi na podania gen. Szeptyckiego o dymisję ze stanowiska Szefa Sztabu . . . 40


Odpowiedź dana delegacji Litwinów zamieszkałych w Polsce . . . 41


Uwagi o sytuacji w Małopolsce Wschodniej i o organizowaniu wojska . . . 42


Odpowiedź dana deputacji ludu krakowskiego . . . 44


List do Romana Dmowskiego . . . 45

Rozkaz rozwiązujący szwadron w Błoniu . . . 46

Rozkaz noworoczny . . . 47


List do generała Lucjana Żeligowskiego, dowódcy 4-ej Dywizji wojsk
polskich w Odesie . . . 48


Odpowiedź dana Misji Amerykańskiej . . . 49

Odpowiedź dana przedstawicielowi "Kuriera Porannego" . . . 49

Przemówienie do delegacji weteranów 1863 roku . . . 50

Odpowiedź dana delegacji z Poznańskiego . . . 51

Rozkaz w rocznicę powstania styczniowego . . . 52

Wywiad korespondenta dziennika "Le Petit Journal" . . . 53

Przemówienie na otwarcie Sejmu Ustawodawczego . . . 55

Toast na obiedzie wydanym na cześć państw sprzymierzonych . . . 57


Wywiad korespondenta dziennika "Le Matin" . . . 58


Deklaracja o złożeniu urzędu tymczasowego Naczelnika Państwa . . . 60

Przemówienie po uchwale sejmowej, powierzającej Piłsudskiemu władzę Naczelnika Państwa . . . 62

Odpowiedź na depeszę Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu . . . 63


Odpowiedź na życzenie francuskiego Prezydenta Rady Ministrów
Clemenceau, przysłane z okazji powierzenia Piłsudskiemu władzy
Naczelnika Państwa . . . 64


Wywiad w "Le Petit Parisien" . . . 65


Przemówienie wygłoszone podczas przyjęcia dla członków misyj wojskowych państw sprzymierzonych . . . 68


Rozkaz z okazji zmiany na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego . . . 68

Oświadczenie dane przedstawicielowi agencji "Havas" . . . 69

List do gen. Józefa Hallera . . . 70

List do Leona Wasilewskiego . . . 72

Depesza do generała Józefa Hallera . . . 74

Odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego . . . 75


Przemówienie na przyjęciu wydanym przez Jerzego Osmołowskiego . . . 76

Rozkaz po zdobyciu Wilna . . . 77

Wywiad korespondenta dziennika "Le Journal des Dćbats" . . . 78

List do Ignacego Paderewskiego . . . 80

List do Leona Wasilewskiego . . . 85

Wywiad korespondenta "Journal de Gćnćve" . . . 87

Rozkaz o odznakach wojska polskiego . . . 91

Depesza do gen. Lucjana Żeligowskiego . . . 92

Przemówienie wygłoszone do II batalionu 36 pułku piechoty . . . 93

Przemówienie do delegatów ludności Małopolski Wschodniej we Lwowie . . . 94

Rozkaz wydany z powodu wcielenia oddziałów gen. Hallera do armii polskiej . . . 95

Rozkaz po ukończeniu walk w Małopolsce Wschodniej . . . 96

Rozkaz w rocznicę wymarszu Kompanii Kadrowej . . 97

Przemówienie z okazji Święta Żołnierza . . . 98

List do generała Józefa Hallera . . . 100

Przemówienie w Suwałkach . . . 102

List do generała Henrys'a . . . 104

Przemówienie. w Mińsku Litewskim . . . 106

Wywiad przedstawiciela agencji "Havas" . . . 108

Wywiad korespondenta «Times'a» . . . 109

Mowa wygłoszona na otwarciu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie . . . 111

Przemówienie na święcie zjednoczenia armii polskiej . . . 113

Przemówienie do legionistów w dniu święta zjednoczenia armii . . . 116

Przemówienie na obiedzie w Poznaniu . . . 117


Przemówienie podczas rautu na zamku w Poznaniu . . . 118


Rozkaz do 5 Dywizji Strzelców Syberyjskich . . . 119


List do Komitetu Obrony Narodowej . . . 120

Przemówienie w rocznicę oswobodzenia Poznańskiego . . . 121


Rozkaz noworoczny . . . 123


Rozkaz mianujący członków Kapituły Tymczasowej orderu "Virtuti Militari" . . . 125

Odpowiedzi na życzenia noworoczne . . . 126

Wywiad redaktora "Le Journal de Pologne" . . . 128

Przemówienie w Równem . . .131

Przemówienie w Łucku . . . 132


Odpowiedź na przemówienie rektora Uniwersytetu Lubelskiego . . . 133

Przemówienie na obiedzie w Lublinie . . . 134


Przemówienie w dniu pierwszego posiedzenia Kapituły "Virtuti Militari" . . . 139

Przemówienie w Dyneburgu . . . 141

Wywiad korespondenta "Times'a" . . . 142

Wywiad korespondenta "Echo dc Paris" . . . 145

Wywiad korespondenta "Le Matin" . . . 148

Wywiad korespondenta "Le Petit Parisien" . . . 149

Rozkaz do zdemobilizowanych żołnierzy z Ameryki . . . 152


List do generała Szeptyckiego . . . 153

Odpowiedź dana delegacji Niemców mieszkających w Polsce . . . 154

Odezwa do mieszkańców Ukrainy . . . 155

Telegram do atamana Semena Petlury . . . 157

Wywiad z korespondentem "Daily News" . . . 157


Przemówienie w Winnicy . . . 158

Rozkaz o otwarciu Liceum w Krzemieńcu . . . 159


O zadaniu Czerwonego Krzyża . . . 160

Wywiad korespondenta "Daily Express" . . . 161


Przemówienie w Szkole Podchorążych . . . 162


List do ministra spraw wojskowych . . . 163


List do Głównego Komitetu Daru Narodowego dla Józefa
Piłsudskiego . . . 164


Wywiad korespondenta «Kuriera Porannego» . . . 165

Wywiad korespondenta "Le Temps" . . . 168

Przemówienie przy dekorowaniu oficerów francuskich orderem "Virtuti Militari" . . . 171

Przemówienie na obiedzie wydanym dla oficerów francuskich udekorowanych orderem "Virtuti Militari" . . . 172

Odpowiedź na demarche w sprawie Wilna przedstawicieli Francji i Anglii . . . 173


Przemówienie z okazji otrzymania obywatelstwa honorowego miasta Łodzi . . . 174

Rozkaz na zakończenie wojny . . . 175


Pożegnanie wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej . . . 177

Przemówienie na bankiecie we Lwowie . . . 177

Rozkaz do wojska z okazji Nowego Roku 1921 . . . 180

O powodach spiesznego powołania Sejmu Ustawodawczego . . . 181

WIZYTA WE FRANCJI

I. Wywiad z przedstawicielem dziennika "Le Matin" . . . 183

II. Przemówienie wygłoszone na obiedzie wydanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej Millerand'a . . . 184

III. Przemówienie podczas dekorowania Marszałka Foch'a orderem "Virtuti Militari" . . . 187

IV. Przemówienie na przyjęciu w ratuszu paryskim . . . 187

V. Toast na cześć miasta Paryża . . . 189

VI. Przemówienie podczas dekorowania miasta Verdun orderem "Virtuti Militari" . . . 189

VII. Przemówienie podczas dekorowania Marszałka Petain'a orderem "Virtuti Militari" . . . 190

VIII. List do Marszałka Joffre'a . . . 190

IX. Depesza do Prezydenta Millerand'a . . . 191

X. Oświadczenie przytoczone w artykule dziennika "Le Journal" . . . 192

Przemówienie na zjeździe Dowborczyków . . . 193

Podziękowanie za obywatelstwo honorowe miasta Wilna . . . 194

Przemówienie przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej na cześć poległych wychowanków Szkoły Podchorążych . . . 194

Przemówienie na bankiecie wydanym z okazji zjazdu wojskowych byłych korpusów wschodnich . . . 195


Przemówienie na Uniwersytecie Jagiellońskim po odebraniu dyplomu
doktora honoris causa . . . 198


Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod krakowską klinikę ginekologiczną . . . 200


Przemówienie na bankiecie w Krakowie z racji otrzymania dyplomu doktora praw honoris causa . . . 201

Rozkaz z powodu setnej rocznicy śmierci Napoleona . . . 207

Mowa przy nadaniu insygniów Uniwersytetowi Warszawskiemu . . . 208

Przemówienie na przyjęciu profesorów i młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego . . . 210

Rozkaz o wnioskach na odznaczenie orderem "Virtuti Militari" . . . 210


Przemówienie na obiedzie żołnierskim w ogrodzie Saskim w Warszawie . . . 214

List do premiera Wincentego Witosa . . . 214

Przemówienie w Toruniu . . . 216

Przemówienie do dziennikarzy państw bałtyckich . . . 218

Pismo do harcerzy . . . 219

Przemówienie wygłoszone z okazji zjazdu "Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego" . . . 220

Przemówienie podczas obiadu w Grodnie . . . 221

Podziękowanie za nadanie obywatelstwa honorowego miasta Kielc . . . 223

Przemówienie wygłoszone podczas obiadu w Kielcach . . . 223

Oświadczenie w sprawie wyborów do sejmu wileńskiego . . . 226

Przemówienie do przedstawicieli ludności w Lidzie . . . 228

Przemówienie w trzecią rocznicę powstania poznańskiego . . . 229

Przemówienie wygłoszone z okazji dekorowania orderem "Virtuti Militari» sztandarów pułków 19 dywizji . . . 232


Przemówienie wygłoszone przy przekazywaniu władzy nad Wileńszczyzną Rzeczypospolitej Polskiej . . . 235

Przemówienie w Wilnie o wspólnych dziejach Polski i Litwy . . . 236

PRZESILENIE RZĄDOWE

I. Oświadczenie złożone na konwencie seniorów Sejmu . . . 241

II. Uzupełnienie oświadczenia złożonego na konwencie seniorów . . .
243


III. Oświadczenie zawarte w artykule Medarda Downarowicza . . . 244

IV. Przemówienie na posiedzeniu konwentu seniorów . . . 245

V. List do Marszałka Sejmu z dnia 17-go czerwca 1922 r. . . . 252

VI. List do Marszałka Sejmu z dnia 19-go czerwca 1922 r. . . . 254

VII. List do Marszałka Sejmu z dnia 25-go czerwca 1922 r.. . . 255

VIII. List do Marszałka Sejmu z dnia 7-go lipca 1922 r. . . . 256

IX. List do Marszałka Sejmu z dnia 13-go lipca 1922 r. . . . 257

X. List do Marszałka Sejmu z dnia 14-go lipca 1922 r. . . . 258

XI. List do Marszałka Sejmu z dnia 29-go lipca 1922 r. . . . 258


Przemówienie wygłoszone podczas święta dyw. syberyjskiej . . . 260


Przemówienie na zjeździe legionistów w Krakowie . . . 261

W Jednodniówce wileńskiej "Dzień Akademika" . . . 273

Odpowiedź dana przedstawicielom mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku . . . 274

Przemówienie na bankiecie w Katowicach . . . 275

WIZYTA W RUMUNII

I. Przemówienie do przedstawicieli prasy rumuńskiej . . . 279

II. Przemówienie na obiedzie w Sinaja . . . 280


Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia sztandaru 22 pułku piechoty . . . 282

Przemówienie na otwarcie Sejmu . . . 282

Przemówienie na otwarcie Senatu . . . 285


Przemówienie na zebraniu w Prezydium Rady Ministrów . . . 286

Oświadczenie złożone przed przekazaniem władzy Naczelnika Państwa Prezydentowi Narutowiczowi . . . 296

Toast na cześć Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza . . . 297

Skorowidz nazwisk . . . I

Skorowidz miejscowości . . . IV.